Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I MATEMATYCZNEJ. ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI, INNOWACYJNOŚCI I KREATYWNOŚCI UCZNIÓW (Jako realizacja jednego z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21) - NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących szkół ponadpodstawowych.

Opis szkolenia
Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego wdrażana w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2019 r. stawia przed nauczycielami i uczniami nowe wyzwania, określa sposoby jej realizacji i stawia sobie za cel kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych, z których na szczególną uwagę zasługuje samodzielność, innowacyjność i kreatywność.
Udział w szkoleniu pozwoli Państwu właściwie zaplanować swoje działania dydaktyczne.

Cele szkolenia
Nauczyciele i dyrektorzy po odbytym szkoleniu:
- znają warunków i sposobów realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego,
- potrafią tak organizować zajęcia , aby kształtowały one samodzielność, innowacyjność i kreatywność u uczniów.

Program szkolenia
1. Rola podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkole ponadpodstawowej:
- podstawy prawne,
- zadania ogólnoszkolne,
- zadania wychowawcze,
- budowa podstawy programowej.
2. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych:
- obowiązki i zadania dyrektora,
- sposoby i formy pracy nauczyciela.
3. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej z matematyki:
- obowiązki i zadani dyrektora,
- sposoby i formy pracy nauczyciela.
4. Kształtowanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności w szkole ponadpodstawowej:
- pojęcie umiejętności kluczowych,
- sposoby i metody pracy prowadzące do kształtowania samodzielności, innowacyjności i kreatywności.
5. Nadzór pedagogiczny dyrektora nad wdrażaniem podstawy programowej:
- monitorowanie,
- kontrolowanie,
- obserwacja.
6. Podsumowanie.

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 4 godz.
Liczba uczestników: do 40 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia).
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przyjeżdżamy z własnym komputerem. Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali w której można wyświetlić pokaz slajdów. 

UWAGI
Szkolenie może odbywać się również on-line.
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy do szkolenia dla rad pedagogicznych