Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. WYCHOWANIE DO WARTOŚCI, KSZTAŁTOWANIE POSTAW I RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH (Jako realizacja jednego z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21) - NOWOŚĆ
Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i nauczyciele szkół wszystkich typów.

Opis szkolenia
Od 1.09.2017 r. kiedy rozpoczęła się reforma strukturalna, organizacyjna i programowa edukacji „Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny”.
Szkolenie pozwoli Państwu właściwie przeprowadzić proces uzgadniania „wartości” z rodzicami oraz ich realizowanie poprzez działania określone w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.

Cele szkolenia
1.Poznanie kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2020/2021
2.Właściwe zaplanowanie działań wychowawczych szkoły w obszarach kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

Program szkolenia
1.Obowiązki szkoły w dziedzinie wychowania wynikające z prawa oświatowego.
2.Budowa programu wychowawczo-profilaktycznego ( w części wychowawczej) odpowiadającego potrzebom i aspiracjom rodziców, uczniów oraz oczekiwaniom władz oświatowych.
3.Model absolwenta szkoły.
4.Planowanie i realizacja działań wychowawczych w szkole.
5.Podsumowanie.

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 4 godz.
Liczba uczestników: do 40 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przyjeżdżamy z własnym komputerem. Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali w której można wyświetlić pokaz slajdów.

UWAGI
Szkolenie może odbywać się również on-line
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy do szkolenia dla rad pedagogicznych