Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: PRACA METODĄ PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół.

 Opis szkolenia

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych wskazuje, że celem kształcenia i wychowania jest kształcenie u uczniów kompetencji kluczowych ze szczególnym naciskiem na rozwijanie innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej uczniów.

Projekt edukacyjny to jedna z metod, która wychodzi naprzeciw tym zaleceniom.

Cele szkolenia:

1.Poznanie zasad pracy projektowej.

2.Określenie tematów do realizacji metodą projektu edukacyjnego.

3.Poznanie zasad oceniania uczniów pracujących metoda projektu edukacyjnego.

Program szkolenia:

1. Kreatywność, innowacyjność i praca zespołowa w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

2.Projekt edukacyjny - istota metody, cechy projektu, rodzaje, zasięg, czas trwania.

3.Etapy realizacji projektu edukacyjnego.

4.Zagrożenia przy pracy metodą projektu edukacyjnego.

5. Panel dyskusyjny.

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 4 godz.
Liczba uczestników: do 40 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przyjeżdżamy z własnym komputerem. Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali w której można wyświetlić pokaz slajdów.

UWAGI
Szkolenie może odbywać się również on-line.
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy do szkolenia dla rad pedagogicznych