Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELI.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół/przedszkoli.

Opis szkolenia
W czasie szkolenia dokonana zostanie analiza odpowiedzialności prawnej nauczycieli w ujęciu teoretycznym i praktycznym z uwzględnieniem odpowiedzialności porządkowej, dyscyplinarnej, cywilnej i karnej oraz zmian w Karcie Nauczyciela obowiązujących od 1 września 2019 r. Omówiona zostanie również ochrona prawna nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.

Cele szkolenia
1. Zapoznanie uczestników szkolenia z elementami odpowiedzialności prawnej nauczycieli.
2. Omówienie podstawowych błędów prawnych popełnianych prze nauczycieli oraz sposobów ich unikania.
3. Przypomnienie zasad ochrony prawnej nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.

Program szkolenia
1. Podstawy prawne. Rodzaje odpowiedzialności prawnej nauczycieli.
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.967 ze zm.)
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)
- Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.1040 ze zm.)
- Ustawa z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (tj. Dz. U. z 2018 r. poz.1040 ze zm.)
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r, (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
2. Odpowiedzialność porządkowa:
a) zakres stosowania w placówkach oświatowych,
b) przewinienia porządkowe pracowników,
c) rodzaje i sposób doboru kar porządkowych,
d) warunki zastosowania kar porządkowych,
e) procedura nakładania kary porządkowej – wzory dokumentów,
f) uprawnienia pracowników w zakresie odwoływania się od nałożonej kary.
g) przykłady,
h) zmiany wynikające z nowelizacji Karty Nauczyciela - ograniczenia w stosowaniu kar porządkowych.
3. Odpowiedzialność materialna:
a) regulacje ustawowe
b) zasady odpowiedzialności za mienie przekazane
4. Odpowiedzialność dyscyplinarna:
a) podstawowe informacje dotyczące regulacji ustawowej oraz zakresu zastosowania odpowiedzialności porządkowej
b) przewinienia dyscyplinarne,
c) rodzaje kar dyscyplinarnych,
d) przebieg postępowania dyscyplinarnego – rola dyrektora oraz nauczycieli
e) zakres działań rzecznika dyscyplinarnego oraz komisji dyscyplinarnych,
f) uprawnienia pracowników w zakresie odwoływania się od nałożonej kary,
g) przykłady praktyczne
h) zmiany wynikające z nowelizacji Karty Nauczyciela - obowiązki dyrektora względem rzecznika dyscyplinarnego, czyn naruszający prawa i dobro dziecka - wydłużenie okresu ścigania, postępowanie wyjaśniające i postępowanie dyscyplinarne.
5. Odpowiedzialność karna:
a) podstawowe informacje dotyczące regulacji ustawowych oraz zakresu stosowania odpowiedzialności,
b) przykładowy katalog przestępstw zagrażających bezpieczeństwu uczniów
c) przykładowy katalog wykroczeń
d) przykłady praktyczne
6. Odpowiedzialność cywilna:
a) podstawowe informacje dotyczące regulacji ustawowych oraz zakresu stosowania odpowiedzialności,
b) rodzaje roszczeń, osoby uprawnione,
c) przebieg postępowań sądowych,
d) przykłady praktyczne
7. Ochrona prawna nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego:
a) definicja funkcjonariusza publicznego
b) zapisy prawne chroniące funkcjonariuszy publicznych
c) kiedy i w jaki sposób nauczyciel może skorzystać z ochrony prawnej
8. Posumowanie

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych.
Liczba uczestników: do 40 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przyjeżdżamy z własnym komputerem. Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali w której można wyświetlić pokaz slajdów.

UWAGI
Szkolenie może odbywać się również on-line
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy do szkolenia dla rad pedagogicznych