Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: EWALUACJA WEWNĘTRZNA: ZASADY, SPOSOBY REALIZACJI, PLAN DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCY Z WNIOSKÓW Z EWALUACJI.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele szkół/przedszkoli pracujący w zespołach ewaluacyjnych.

Opis szkolenia
Ewaluacja to jedna z podstawowych form sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora szkoły. Zalecanym sposobem realizacji jest prowadzenie jej przez zespół nauczycieli pod kierunkiem dyrektora przy pełnej akceptacji wszystkich nauczycieli.
Udział w szkoleniu pozwoli Państwu właściwie przygotować ewaluację wewnętrzną, przeprowadzić ją i przygotować plan działań wynikających z wniosków po jej przeprowadzeniu.

Cele szkolenia
1. Przypomnienie podstaw teoretycznych ewaluacji w szkole/przedszkolu.
2. W części warsztatowej - skonstruowanie przykładowych dokumentów związanych z ewaluacją wewnętrzną .

Program szkolenia
1. Wstęp. Pojęcie ewaluacji i jej rodzaje.
2. Standardy ewaluacji.
3. Ewaluacja w edukacji.
4. Metody zbierania danych.
5. Przebieg ewaluacji.
6. Budowa narzędzi do prowadzenia ewaluacji.
7. Wyniki i wnioski z ewaluacji.
8. Program działań wynikających z wniosków z ewaluacji wewnętrznej.
9. Część warsztatowa: wybór obszaru do ewaluacji, tworzenie planu, narzędzi ewaluacyjnych, formułowanie pytań kluczowych, wyniki i wnioski z ewaluacji wewnętrznej.

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 4 godz.
Liczba uczestników: do 40 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia).
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przyjeżdżamy z własnym komputerem. Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali w której można wyświetlić pokaz slajdów.

UWAGI
Szkolenie może odbywać się również on-line
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy do szkolenia dla rad pedagogicznych