Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE
Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół.

Opis szkolenia
Szkolenie ma za zadanie wsparcie dyrektorów szkół w budowaniu systemu bezpieczeństwa w szkole, wzmocnienie ochrony zdrowia i życia dzieci podczas pobytu w szkole i poza nią (w trakcie drogi do szkoły, na wycieczce, imprezie masowej), uwrażliwienie na sprawy bezpieczeństwa (w tym bezpieczeństwa psychicznego) dzieci i młodzieży, skuteczne rozwiązywania konfliktów na terenie szkoły, zapewnienie możliwości wsparcia psychologicznego społeczności szkolnej w sytuacjach trudnych i kryzysowych, współpraca - standaryzacja i koordynacja działań w z innymi jednostkami w obszarze bezpieczeństwa, zmniejszenie rozmiaru zachowań patologicznych.

Cele szkolenia
1. Nabycie umiejętności działania w sytuacji niespodziewanego, niekorzystnego wydarzenia/wydarzeń o szerokim zasięgu w otoczeniu szkoły lub w niej samej;
2. Planowanie podejmowania skutecznych działań w trakcie trwania sytuacji kryzysowej i po jej zakończeniu;
3. Kształtowanie umiejętności kontaktów z mediami, nauka ochrony wizerunku szkoły/placówki;
4. Doskonalenie umiejętności pracy z radą pedagogiczną w kierunku opracowania strategii działań antykryzysowych na terenie szkoły/placówki;
5. Nabycie umiejętności organizacji pracy zapewniającej bezpieczeństwo pracy i nauki, prowadzenie właściwej dokumentacji z tym związanej;
6. Zwiększenie świadomości związanej z odpowiedzialnością prawną za naruszenie przepisów prawa oświatowego dotyczącego bezpieczeństwa pracy i nauki.

Program szkolenia
1. Wstęp. Pojęcia podstawowe:
• Przepisy prawa dotyczące bezpieczeństwa;
• Zasady bezpieczeństwa w programie wychowawczo-profilaktycznym
2. Bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez szkołę:
• Zajęcia obowiązkowe, dodatkowe;
• Wycieczki;
• Przerwy międzylekcyjne;
3. Sytuacje kryzysowe w szkole:
• Pożar;
• Powódź;
• Zagrożenie terrorystyczne;
• Podejrzany przedmiot lub przesyłka w szkole;
• Zagrożenie bombowe;
• Zabójstwo/samobójstwo;
• Próba samobójcza ucznia;
• Choroba zakaźna na terenie szkoły;
• Skażenie chemiczne lub biologiczne;
• Narkotyki na terenie szkoły;
• Uczeń pod wpływem narkotyków/alkoholu na terenie szkoły
4.Bezpieczeństwo pracy i nauki:
• Prowadzenie prac remontowych na terenie szkoły;
• Regulamin pracy;
• Obowiązki pracodawcy w zakresie bhp;
• Ryzyko zawodowe;
• Badania lekarskie;
5. Odpowiedzialność prawna pracowników szkoły
6. Zapisy dotyczące bezpieczeństwa w prawie wewnątrzszkolnym:
• Statut szkoły;
• Zarządzenia dyrektora;
• Uchwały rady pedagogicznej;
• Uchwały rady szkoły;
• Uchwały rady rodziców
7. Szkolne portfolio bezpieczeństwa:
• Zasady tworzenia
8. Podsumowanie

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych.
Liczba uczestników: do 40 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia)
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przyjeżdżamy z własnym komputerem. Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali w której można wyświetlić pokaz slajdów.

UWAGI
Szkolenie może odbywać się również on-line.
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy do szkolenia dla rad pedagogicznych