Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: PRACA METODĄ PROJEKTU EDUKACYJNEGO

Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: PRZYGOTOWANIE SZKOŁY/PRZEDSZKOLA DO EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ, PROBLEMOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021.

Adresaci szkolenia: Nauczycieli szkół/przedszkoli wytypowanych do ewaluacji zewnętrznej.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: SKUTECZNE NAUCZANIE ZDALNE.NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne lub przygotowujący się do niego.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELI.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół/przedszkoli.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: STOSOWANIE PLATFORMY MICROSOFT 365 W NAUCZANIU ZDALNYM.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół/przedszkoli. Zapraszam

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: EWALUACJA WEWNĘTRZNA: ZASADY, SPOSOBY REALIZACJI, PLAN DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCY Z WNIOSKÓW Z EWALUACJI.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele szkół/przedszkoli pracujący w zespołach ewaluacyjnych.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE
Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: WDRAŻANIE NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I MATEMATYCZNEJ. ROZWIJANIE SAMODZIELNOŚCI, INNOWACYJNOŚCI I KREATYWNOŚCI UCZNIÓW (Jako realizacja jednego z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21) - NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących szkół ponadpodstawowych.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. WYCHOWANIE DO WARTOŚCI, KSZTAŁTOWANIE POSTAW I RESPEKTOWANIE NORM SPOŁECZNYCH (Jako realizacja jednego z kierunków polityki oświatowej na rok szkolny 2020/21) - NOWOŚĆ
Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i nauczyciele szkół wszystkich typów.

Czytaj więcej...