Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: NOWELIZACJA STATUTU SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Adresaci szkolenia: szkolenie jest przeznaczone dla dyrektorów szkół wszystkich typów, przedszkoli i placówek lub nauczycieli zespołów problemowych przygotowujących nowelizację statutu.

Opis szkolenia
Statut szkoły/przedszkola to najważniejszy przepis prawa wewnątrzszkolnego, który organizuje pracę szkoły. Jak każdy przepis prawa statut powinien być aktualny. W czasie szkolenia zostaną przypomniane podstawowe zapisy, które powinny znaleźć się w statucie szkoły/przedszkola (zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE - Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378).

Cele szkolenia
1.Celem głównym zajęć jest dostarczenie informacji o obszarach działalności szkół, które zostały zmienione w przepisach prawa i w związku z tym statuty szkół/przedszkoli wymagają nowelizacji
2.Po odbytym szkoleniu będziecie Państwo przygotowani do przeprowadzenia nowelizacji statutu szkoły/placówki wynikającego ze zmian w przepisach prawa i zmian organizacyjnych Państwa szkoły/placówki.

Program szkolenia
1. Wstęp. Pojęcia podstawowe:
• System prawa funkcjonujący w Polsce,
• Dziedziny prawa,
• Prawo oświatowe,
• Miejsce statutu w systemie prawa
2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły:
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2020 r. poz 910, 1378),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r., poz. 1327,
• Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zmianami),
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908) .
3. Ramowy statut szkoły publicznej:
• Funkcje ramowego statutu,
• Zapisy zawarte w ramowym statucie szkoły i przedszkola zawarte w ustawie PRAWO OŚWIATOWE
4. Przykłady zapisów statutowych dotyczących różnych obszarów pracy szkoły:
• Cele i zadania szkoły,
• Prawa i obowiązki ucznia,
• Zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, a także sposób i formy wykonywania tych zadań dostosowane do wieku i potrzeb uczniów oraz warunków środowiskowych szkoły;
• Zadania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania konfliktów między nimi,
• Zadania innych pracowników szkoły,
• Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego uczniów, o którym mowa w art. 44b ustawy o systemie
• Zasady bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły,
• Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego.
• Rodzaje nagród i warunki ich przyznawania uczniom oraz tryb wnoszenia zastrzeżeń do przyznanej nagrody
• Sposób organizacji i realizacji działań w zakresie wolontariatu
• Warunki stosowania sztandaru szkoły, godła szkoły oraz ceremoniału szkolnego, o ile zostały ustanowione
• Obowiązki ucznia określa się w statucie szkoły z uwzględnieniem obowiązków w zakresie:
1) właściwego zachowania podczas zajęć edukacyjnych;
2) usprawiedliwiania, w określonym terminie i formie, nieobecności na zajęciach edukacyjnych, w tym formy usprawiedliwienia nieobecności przez osoby pełnoletnie;
3) przestrzegania zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły lub noszenia na terenie szkoły jednolitego stroju ;
4) przestrzegania warunków wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły;

5. Nowelizacja statutu:
• Powody nowelizacji,
• Procedura nowelizacji statutu,
• Tekst ujednolicony statutu po kolejnych nowelizacjach.
6. Uchwały rady pedagogicznej w sprawie nowelizacji statutu:
• Budowa uchwały,
• Język uchwały,
• Procedowanie (sposób uchwalania).
7. Panel dyskusyjny:
• Odpowiedzi na pytania.

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 4 godz.

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne