Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

PRZEWODNIK PO ORGANZIACJI PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022. NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół.

Opis szkolenia

Kolejny rok szkolny przed nami i jak każdy rok wymaga od Państwa podjęcia działań planistycznych i organizacyjnych, które zapewnią właściwą pracę szkoły w roku szkolnym 2021/2022. Zgodnie z prawem oświatowym należy również odbyć zebranie rady pedagogicznej poświęcone organizacji nowego roku szkolnego.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, które pozwoli sprawnie i efektywnie wykonać te zadania.

Program szkolenia:

  1. Zmiany  w prawie oświatowym związane z organizacją roku szkolnego.
  2. Planowanie pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 - przygotowanie lub modyfikacja podstawowych dokumentów: 

      a) kalendarz roku szkolnego i "kalendarz szkoły",

      b) plan pracy szkoły,

      c) plany pracy organów szkoły,

      d) organizacja tygodnia i dnia szkolnego,

      e) przydział obowiązków i czynności dodatkowych dla nauczycieli,

      f) szkolny zestaw programów nauczania,

      g) program wychowawczo-profilaktyczny,

      h) statut szkoły.

    3. Organizacja nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022:

      a) podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa,

      b) podstawy prawne, 

      c) formy, metody i sposoby sprawowania nadzoru pedagogicznego.

    4. Zadania organizacyjne dyrektora:

      a) kontrola obiektów należących do szkoły,

      b) sprawdzenie wyposażenia,

      c) opracowanie aneksu do arkusza organizacji szkoły,

      d) zakończenie spraw kadrowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

   5. Przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej poświęconego organizacji nowego roku szkolnego.               

       Porządek zebrania.

   6. Podsumowanie i odpowiedzi na pytania.

Warunki szkolenia

Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych 

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail (prywatnego nie szkolnego), na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne