Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

PODSUMOWANIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 202O/2021. ZADANIA DYREKTORA I NAUCZYCIELI. NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i wicedyrektorzy wszystkich typów szkół.

 

Opis szkolenia

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,  w każdej szkole powinno się odbyć zebranie rady pedagogicznej poświęcone podjęciu uchwał w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej oraz podsumowaniu pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innej działalności statutowej. Udział w szkoleniu pozwoli Państwu przygotować się do tych zadań i je przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami.

W czasie szkolenia zaprezentowane zostaną między innymi:

  1. przykłady wystąpień,
  2. porządek zebrania rady pedagogicznej,
  3. uchwały rady pedagogicznej.

Program szkolenia:

  1. Przeprowadzenie rocznej i końcowej klasyfikacji uczniów za rok szkolny 2020/2021; podstawy prawne, terminy, procedury.
  2. Egzaminy klasyfikacyjne, egzaminy poprawkowe, sprawdziany wiedzy i umiejętności; terminy, sposoby postępowania.
  3. Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej  ( forma stacjonarna lub online) w sprawie rocznej klasyfikacji i promocji uczniów; przykładowy porządek zebrania, uchwały rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej, zestawienia dotyczące klasyfikacji, analizy porównawcze.
  4. Zaplanowanie, przygotowanie i przeprowadzenie zebrania rady pedagogicznej podsumowującego pracę szkoły: wydanie zarządzenia lub ogłoszenia w sprawie zebrania wraz z podaniem porządku zebrania, ustalenie zadań dla członków rady pedagogicznej, podanie wzorów opracowań, ogólne wnioski z pełnionego nadzoru pedagogicznego, informacja o działalności szkoły we wszystkich obszarach, ocena efektywności udzielanej uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ocena efektów kształcenia, ocena stopnia osiągania celów wynikających z realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego, ocena stanu przestrzegania praw ucznia oraz stanu samorządności uczniowskiej.
  5. Podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną w sprawie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki; wzór uchwały wraz z propozycją realizacji wniosków. 
  6. Podsumowanie

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 4 godz.

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail (prywatnego nie szkolnego), na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne