Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

NOWELIZACJA STATUTU SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy szkół/przedszkoli oraz nauczyciele pracujący w zespołach problemowych przygotowujących zmiany w statutach szkół/przedszkoli.

Opis szkolenia

Celem głównym zajęć jest dostarczenie informacji o obszarach działalności szkoły/przedszkola, które zostały zmienione w przepisach prawa  i w związku   z tym statuty szkół/przedszkoli wymagają nowelizacji oraz przekazanie informacji o sposobach dokonywania zmian.

W czasie szkolenia uczestnicy:

1. Poznają sposoby dokonywania zmian w statucie szkoły/przedszkola,

2. Poznają aktualny stan prawny związany ze statutem,

3. Poznają zasady techniki prawodawczej.

Program szkolenia:

1. Wstęp:

   a. system prawa funkcjonujący w Polsce,

   b. dziedziny prawa,

   c.  prawo oświatowe,

   d. miejsce statutu w systemie prawa.

2. Podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły:

   a. ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910, 1378),

   b. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz.1327),

   c. konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.),

   d. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”  (Dz. U.  z  2016 r. poz.283).

3. Przykłady zapisów statutowych dotyczących dotyczących różnych obszarów pracy szkoły/przedszkola:

   a. zadania  i cele działalności szkoły/przedszkola,

   b. prawa i obowiązki ucznia/dziecka,

   c. obowiązki nauczycieli i innych pracowników szkoły/przedszkola,

   d. zadania organów szkoły/przedszkola i współpraca między nimi,

   e. szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego,

   f. organizacja wolontariatu oraz wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,

   g. nagrody i kary stosowane wobec uczniów,

   i.  ceremoniał szkoły/przedszkola.

4. Procedura nowelizacji (zmiany) statutu szkoły/przedszkola:

   a. organy uprawnione do wnoszenia zmian w statucie,

   b. nowelizacja w szkole/przedszkolu gdzie funkcjonuje Rada Szkoły,

   c. nowelizacja statutu w szkole/przedszkolu gdzie nie funkcjonuje Rada Szkoły,

   d. tekst jednolity a tekst ujednolicony statutu.

5. Przykłady dokumentów związanych z nowelizacją statutu szkoły/przedszkola:

   a. uchwały Rady Szkoły,

   b. uchwały Rady Pedagogicznej,

   c. tekst ujednolicony statutu.

6.Podsumowanie - odpowiedzi na pytania.

 

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail (prywatnego nie szkolnego), na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne