Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

CZAS PRACY NAUCZYCIELI W ROKU szkolnym 2021/2022 Z UWZGLĘDNIENIEM NAUCZANIA ZDALNEGO. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, wicedyrektorzy i pracownicy kadr szkół/placówek oświatowych.

Opis szkolenia

Czas pracy nauczycieli został uregulowany przede wszystkim w ustawie z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz.2215 ze zm.), natomiast w zakresie spraw  w niej nieuregulowanych należy stosować przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.1320 ze zm.). Zasada nadrzędności Karty Nauczyciela nad Kodeksem pracy w tym zakresie wywołuje wiele wątpliwości. Z tego powodu przepisy dotyczące czasu pracy zalicza się do najbardziej skomplikowanych i budzących wątpliwości co prowadzi często do licznych sporów. Udział w szkoleniu rozwieje wiele wątpliwości i dostarczy informacji jak w sposób zgodny z prawem zarządzać czasem pracy nauczycieli i go ewidencjonować. Otrzymacie również Państwo wzory dokumentów kadrowych 

z tym związanych.

Program szkolenia:

1. Tygodniowa i dobowa norma czasu pracy nauczyciela:

    a. zadania wykonywane przez nauczycieli w ramach obowiązującej normy czasu,

    b. praca w porze nocnej,

    c. praca w dniu wolnym,

    d. dzień wolny za święto,

    e. odpoczynek dobowy i tygodniowy; przerwy w ciągu dnia,

    f. nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze czasu pracy,

 2.  Obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć:

    a. pensum dydaktyczne,

    b. pensum łączone,

    c. podwyższenie tygodniowego wymiaru zajęć,

    d. obniżenie i zwolnienie z realizacji tygodniowego wymiaru zajęć,

    e. nauczyciele i dyrektorzy niepełnosprawni,

    f.  nauczyciel - członek zarządu zakładowej organizacji związkowej,

    g.  czas trwania godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

3. Obniżenie wymiaru czasu pracy.

4. Uzupełnienie etatu w innej szkole.

5. Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa.

6. Ewidencja i rozliczanie czasu pracy nauczyciela.

7. Czas pracy nauczyciela w okresie pandemii:

    a. modyfikacja rozkładu zajęć,

    b. praca zdalna nauczyciela,

    c.  zajęcia realizowane w ramach pensum,

    d. praca w godzinach ponadwymiarowych,

    e. czas trwania zajęć,

    f. ewidencjonowanie czasu pracy,

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 4 godz.

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail (prywatnego nie szkolnego), na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne