Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

PROWADZENIUE KADR W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i pracownicy szkół i placówek zajmujący się obsługą kadrową.

Opis szkolenia

Szkolenie trwa dwa dni szkoleniowe (w każdym dniu 5 godzin dydaktycznych). W trakcie szkolenia poruszane są zagadnienia dotyczące spraw kadrowych nauczycieli i pracowników samorządowych. Otrzymacie Państwo wzory dokumentów, które będą pomocne w codziennej pracy dyrektora i pracownika kadr.

Celem szkolenia jest przygotowanie merytoryczne pracowników kadr do wykonywania swoich obowiązków, a dyrektorów szkół/placówek do sprawowania nadzoru w tym obszarze.

Program szkolenia:

1. Ogólne wiadomości o prawie pracy; zasady prawa pracy.

2. Rekrutacja i przyjęcie pracownika do pracy – sposób postępowania. Katalog danych osobowych przy rekrutacji.

3. Strony stosunku pracy: pracownik i pracodawca.

4. Zmiana treści stosunku pracy: wypowiedzenie zmieniające, porozumienie zmieniające, powierzenie pracownikowi innej pracy.

5.Przeniesienie „służbowe” nauczyciela i pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym. 

6. Zasady zatrudniania osób niepełnosprawnych.

7. Katalog obowiązków pracodawcy i pracownika wynikających z kodeksu pracy oraz pragmatyki zawodowej nauczycieli i pracowników samorządowych.

8. Odpowiedzialność porządkowa, materialna, dyscyplinarna i karna pracowników.

9. Rozwiązywanie umów o prace z nauczycielami oraz pracownikami samorządowymi. Ochrona pracowników przed rozwiązaniem stosunku pracy. Współpraca z zakładowymi organizacjami związkowymi.

10. Wygaśnięcie stosunku pracy. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania stosunku pracy.

11. Pojęcie czasu pracy w oświacie. Normy czasu pracy dla nauczycieli i pracowników samorządowych. 

12. Pensum nauczycieli. Zniżki dla nauczycieli na stanowiskach kierowniczych. Zasady łączenia zajęć o różnym wymiarze pensum.

13. Praca w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. 

14. Ewidencja czasu pracy nauczycieli i pracowników samorządowych.

15. Urlopy pracownicze i dni wolne od pracy przysługujące pracownikom.

16. Badania lekarskie, szkolenia bhp, wypadki przy pracy, ryzyko zawodowe.

17. Prowadzenie akt osobowych pracowników i dokumentacji związanej z zatrudnieniem.

18. Podsumowanie.

Warunki szkolenia

Czas szkolenia  2 x 5 godzin dydaktycznych

Uwagi

Prosimy o podanie w zgłoszeniu adresu e-mail (prywatnego nie szkolnego), na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem na szkolenie.

Każdy uczestnik otrzyma na adres e-mail podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia i fakturę.

 

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne