Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

ORGANIZACJA PRACY WICEDYREKTORA SZKOŁY - ZADANIA, UPRAWNIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele pełniący funkcję wicedyrektora.

Opis szkolenia

Wicedyrektor szkoły to nauczyciel pełniący funkcję kierowniczą, który oprócz wykonywania swoich zadań określonych przez dyrektora musi być również gotowy do zastępowania dyrektora i pełnienie wszystkich zadań z tego wynikających.

Celem zajęć jest jak najlepsze przygotowanie wicedyrektora do pełnienia swojej funkcji i wynikających z tego zadań.

Po szkolenie każdy uczestnik:

 1. Zna przepisy prawa regulujące powierzanie stanowisk kierowniczych w systemie oświaty,
 2. Potrafi sprawnie zorganizować swoją pracę na stanowisku kierowniczym,
 3. Potrafi skutecznie sprawować nadzór pedagogiczny w oparciu o aktualny stan prawny.

Program szkolenia:

 • 1. Powierzanie stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych zgodnie z ustawą Prawo oświatowe, ustawą wprowadzające ustawę Prawo oświatowe oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw: 
 •    a. wymagania formalne wymagane od kandydata na stanowisko wicedyrektora;
 •    b. rola dyrektora, organu prowadzącego, rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej w powierzeniu stanowiska wicedyrektora i innych stanowisk kierowniczych  oraz odwołania z tych stanowisk;
 •    c. forma zawarcia stosunku pracy;
 •    d. zastępowanie nieobecnego dyrektora, pełnienie obowiązków dyrektora szkoły;
 •    e. role, zadania, kompetencje i odpowiedzialność wicedyrektora;
 •    f. kwalifikacje wicedyrektora.
 • 2. Zadania, kompetencje i odpowiedzialność wicedyrektora wynikające z potrzeb organizacyjnych szkoły i zadań systemu oświaty.
 • 3.Organizacja pracy wicedyrektora:
 •     awłasne organizowanie tygodnia i dnia pracy;
 •     b. harmonogram czynności kierowniczych wicedyrektora (wicedyrektorów) w układzie roku szkolnego;
 •     c. warsztat pracy wicedyrektora;
 •     d. nadzór nad realizacją programu wychowawczo-profilaktycznego.
 • 4.Sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez wicedyrektora:
 •    a. nadzór pedagogiczny w świetle obowiązujących przepisów prawa;
 •    b. organizacja i planowanie czynności nadzoru pedagogicznego;
 •    c. formy sprawowania nadzoru.
 • 5. Udział wicedyrektora w procesie oceny pracy nauczyciela.
 • 6. Organizacja zastępstw, prowadzenie księgi zastępstw.
 • 7. Organizowanie nauczania indywidualnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • 8. Przebieg awansu zawodowego:
 •    a. wicedyrektor na ścieżce awansu zawodowego;
 •    b. wicedyrektor jako przewodniczący komisji kwalifikacyjnej dal nauczycieli stażystów.
 • 9. Kontrola dokumentacji przebiegu nauczania.
 • 10. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów.
 • 11. Kontrola przestrzegania przepisów bhp:
 •    a. zapewnienie bezpieczeństwa nauki i pracy;
 •    b. bezpieczeństwo na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę.
 • 12. Czas pracy i godziny pracy wicedyrektora, godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw doraźnych, urlopy.
 • 13.Podsumowanie - odpowiedzi na pytania.
 • Warunki szkolenia

  Czas szkolenia  2 x 5 godzin dydaktycznych

  Uwagi

  Prosimy o podanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem na szkolenie.

  Każdy uczestnik otrzyma na adres e-mail podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia i fakturę.

 • Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne