Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

DOKUMENTOWANIE PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ. PROTOKÓŁOWANIE ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NAUCZANIA ZDALNEGO.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół/przedszkoli/placówek oświatowych pełniący funkcję sekretarza (protokolanta) rady pedagogicznej.

Opis szkolenia

Rada pedagogiczna to najważniejszy organ szkoły, którego zebrania zgodnie z ustawą Prawo oświatowe powinny być protokółowane. Zasady prowadzenia protokołu zebrań rady pedagogicznej określa jej regulamin. W czasie szkolenia zostaną omówione wszystkie sposoby prowadzące do spełnienia tego zadania.

Celem zajęć jest dostarczenie informacji o sposobach i metodach prowadzenia protokolarza zebrań rady pedagogicznej. Udział w szkoleniu pozwoli Państwu zorganizować i prowadzić to zadanie zgodnie z obowiązującym prawem, regulaminem rady pedagogicznej oraz zasadami pracy biurowej.

Po zakończeniu zajęć uczestnicy:

1.Znają zasady prowadzenia protokołu z zebrania rady pedagogicznej.

2.Potrafią właściwie prowadzić protokół zebrania.

Program szkolenia:

1.Rada pedagogiczna jako kolegialny organ szkoły/przedszkola:

  a. kompetencje rady pedagogicznej;

  b. regulamin rady pedagogicznej;

  c. budowa uchwały rady pedagogicznej;

 2. Zasady sporządzania protokołów - pułapki protokołowania:

   a. niedostateczne przygotowanie;

   b. własna niepewność;

   c. problemy ze słuchaniem;

   d. pośpiech;

   e. brak notatek;

   f.  nieprzejrzysta forma;

   g. zabarwienie emocjonalne;

   h. rezygnacja;

   i.  nieprofesjonalne sformułowania.

 3. Protokółowanie w wersji tradycyjnej.

 4. Protokółowanie z wykorzystaniem technologii komputerowej.

 5. Podsumowanie - odpowiedzi na pytania.

Warunki szkolenia

Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych

Uwagi

Prosimy o podanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem na szkolenie.

Każdy uczestnik otrzyma na adres e-mail podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia i fakturę.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne