Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: PROFESJONALNY KIEROWNIK GOSPODARCZY – KURS KOMPLEKSOWY.
Adresaci szkolenia: Osoby pełniące funkcję kierownika gospodarczego szkoły i osoby przygotowujące się do pełnienia tej funkcji.

Opis szkolenia
Kierownik gospodarczy to osoba zarządzająca pracownikami administracji i obsługi szkoły/placówki i organizująca ich prace, na której ciąży wiele różnych zadań i obowiązków.
W trakcie szkolenia omówione zostaną podstawowe obowiązki, zadania i sposób ich wykonywania.

Cele szkolenia:
Uczestnicy szkolenia dowiedzą się:
1. Jak zarządzać pracownikami obsługi szkoły,
2. Jak prowadzić inwentaryzację,
3. W jaki sposób zapewnić sprawność techniczną budynku i urządzeń technicznych,
4. O zadaniach wynikających z przepisów bhp.

Program szkolenia
1. Konstrukcja prawna stanowisk kierowniczych w systemie kierowania szkołą lub placówką
2. Sprawowanie nadzoru nad pracownikami obsługi. Przykłady zadań.
3. Nadzór nad majątkiem szkoły; przekazywanie odpowiedzialności za powierzone mienie. 
4. Umowy o pracę i umowy cywilno-prawne w szkole/placówce oświatowej.
5. Korzystanie z wolontariuszy w szkole/placówce oświatowej.
6. Nadzór i kontrola innych organów nad działalnością administracyjną szkoły/placówki oświatowej.

7. Ochrona zdrowia pracowników oraz przepisy bhp obowiązujące w szkole/placówce oświatowej. Monitoring wizyjny na terenie szkoły/placówki oświatowej.
8. Przygotowanie i udział w inwentaryzacji majątku szkoły/placówki oświatowej. 
9. Udział w pracach komisji Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. 
10. Prowadzenie książki budowlanej obiektu. 
10. Panel dyskusyjny.

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych.

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne