Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

PROJEKTOWANIE PRACY SZKOŁY/PRZEDSZKOLA na rok szkolny 2021/2022. ARKUSZ ORGANIZACJI SZKOŁY/PRZEDSZKOLA. RUCH KADROWY W OŚWIACIE. NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół/przedszkoli oraz przedstawiciele organów prowadzących.

Opis szkolenia

Organizacja nowego roku szkolnego to jedno z najważniejszych zadań planistycznych stojących każdego roku przed dyrektorem szkoły/przedszkola. Szkolenie pozwoli Państwu poznać aktualne przepisy prawne dotyczące organizacji roku szkolnego 2021/2022.

Po szkoleniu będziecie Państwo mogli podejmować  decyzje kadrowe związane z organizacją nowego roku szkolnego wynikające z przepisów prawa.

Poznacie Państwo uprawnienia organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny  dotyczące organizacji pracy szkoły/przedszkola.

Celem zajęć jest dostarczenie informacji na temat skutecznego i zgodnego z prawem opracowania  arkusza organizacji szkoły/przedszkola na rok szkolny 2021/2022.

Podczas szkolenia uczestnik:

 1. Poznaje aktualne podstawy prawne tworzenia arkusza organizacji szkoły na przyszły rok szkolny,
 2. Potrafi dokonać sprawdzenia zawartości i poprawności arkusza organizacji oraz tygodniowych rozkładów zajęć przedstawionych przez dyrektora szkoły.
 3. Potrafi dokonać indywidualnej oceny sytuacji dotyczącej nauczyciela, związanej z ruchem kadrowym.

Program szkolenia:

 1. Zasady tworzenia i opiniowania arkusza organizacji szkoły/przedszkola z uwzględnieniem różnych, ramowych planów nauczania:

a. podstawy prawne;

b. zawartość arkusza organizacji szkoły/przedszkola; wpływ organu prowadzącego;

c. nadzór nad kwalifikacjami nauczycieli;

d. budowa tygodniowych  planów nauczania na poszczególne etapy kształcenia w oparciu o ramowe plany określone przez MEN;

e. uprawnienia rady pedagogicznej i związków zawodowych na etapie tworzenia arkusza organizacji szkoły/placówki;

f. planowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

g. zajęcia dodatkowe w arkuszu organizacji;

h. przydzielanie godzin ponadwymiarowych.

  2. Formy zatrudniania pracowników pedagogicznych:

a. zatrudnianie w oparciu o zapisy Karty Nauczyciela;

b. zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z kodeksu pracy;

c. zatrudnianie w oparciu o umowy wynikające z ustawy o systemie oświaty.

 • 3. Zmiany stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych zgodnie z Kartą Nauczyciela:
  • a. powierzenie stanowiska kierowniczego w szkole;
  • b. przeniesienie na własną prośbę;
  • c. przeniesienie z urzędu za zgodą nauczyciela;
  • d. przeniesienie z urzędu bez zgody nauczyciela;
  • e. przeniesienie w stan nieczynny (art.20 KN);
  • f. ograniczenie zatrudnienia nauczyciela zatrudnionego na podstawie mianowania;
  • g. uzupełnienie etatu w innej szkole,
 • 4. Rozwiązanie stosunku pracy z nauczycielem zatrudnionym na czas nieokreślony i poprzez mianowanie.
 • 5.Kryteria wyboru nauczyciela do zwolnienia (ograniczenia zatrudnienia) w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego:
  • a. rodzaje kryteriów;
  • b. kolejność stosowania.
 • 6. Przykłady dokumentów i rozwiązań.
 • 7.Panel dyskusyjny. Odpowiedzi na pytania.

Warunki szkolenia

Czas szkolenia 4 godziny

UWAGI

Prosimy o podanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przed dzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem na szkolenie.

Każdy uczestnik otrzyma na adres e-mail podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia i fakturę.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne

R