Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE W OKRESIE NAUCZANIA ZDALNEGO.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół.

Opis szkolenia

Rozpoczął się kolejny okres nauczania zdalnego. Jednym z trudniejszych zadań w tym okresie jest bieżące ocenianie uczniów oraz przygotowanie procedur związanych z ich klasyfikowaniem.

Korzyści ze szkolenia

1. Uporządkujemy prawne aspekty oceniania i klasyfikowania w zgodzie z obowiązującymi aktami wykonawczymi i zasadami wewnątrzszkolnymi,
2.Nauczymy, jak skutecznie dawać uczniowi i rodzicom informacje zwrotną dotyczącą oceniania,
3.Pomożemy przygotować się do zebrania klasyfikacyjnego, również drogą online,
4.Omówimy zasady przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności, egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w warunkach zdalnego nauczania.

Program szkolenia:

  1. Podstawy prawne oceniania oraz podstawy prawne oceniania w okresie nauki zdalnej.
  2. Jak oceniać na różnych etapach edukacyjnych ?
  3. Za jakie osiągnięcia oceniać
  4. Jak oceniać zachowanie ucznia ?
  5. Sposoby jakimi uczeń może poprawić ocenę z przedmiotu czy zachowania.
  6. Przeprowadzenie sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
  7. Przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego i egzaminu poprawkowego.
  8. Nieklasyfikowanie ucznia w tym roku szkolnym.
  9. Postępowanie z uczniami, którzy nie uczestniczą w edukacji zdalnej.
  10. Podsumowanie - panel dyskusyjny.

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 4 godz.
Liczba uczestników: do 40 osób (w przypadku małych szkół istnieje możliwość łączenia).
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przyjeżdżamy z własnym komputerem. Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali w której można wyświetlić pokaz slajdów.

UWAGI
Szkolenie może odbywać się również on-line.
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne