Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: DYREKTOR SZKOŁY I JEGO ROLE SŁUZBOWE. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Nowo powołani dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli.  Zapraszam

Celem zajęć jest:
1. Pokazanie wszystkich ról, w których występuję dyrektor i wicedyrektor szkoły/przedszkola.
2.Przekazanie informacji o najważniejszych zadaniach dyrektora i wicedyrektora.

Korzyści ze szkolenia:

1. znajomość wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko kierownicze w publicznej szkole/placówce oświatowej,
2. przygotowanie do realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Program szkolenia:
1. Wymagania konieczne do pełnienia funkcji kierowniczej w szkole/placówce.
2. Kierowanie procesem dydaktycznym.
3.Nadzór nad wychowawczo-profilaktyczną rola szkoły.
4. Dyrektora jako przewodniczący rady pedagogicznej.
5.Dyrektor jako pracodawca.
6.Dyrektor jako sprawujący nadzór pedagogiczny.
7.Odpowiedzialność dyrektora za prawidłowe wykorzystanie środków finansowych.
8.Nadzór dyrektora nad czynnościami kancelaryjno-biurowymi.
9.Podsumowanie.

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu. Przyjeżdżamy z własnym komputerem. Od Państwa oczekujemy przygotowanej sali w której można wyświetlić pokaz slajdów.

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne