Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: ZASADY WPROWADZANIA DANYCH  DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ (SIO) w roku szkolnym 2021/2022. 

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracji prowadzący w szkole/placówce SIO.

Opis szkolenia
Na zajęciach pokażemy Państwu:
 zasady wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej (SIO)
 techniczne wymogi dotyczące sposobów wprowadzania danych do SIO;
 terminy wprowadzania danych do SIO
Cele zajęć
1. Cele ogólne
Celem zajęć jest dostarczenie informacji na temat skutecznego i zgodnego z prawem
wykonywania zadań związanych z funkcjonowaniem Systemu Informacji Oświatowej
2. Cele szczegółowe – po zajęciach uczestnik:
 wie jakie zadania stoją przed szkołą/placówką wynikające z realizacji
obowiązków statystycznych; zna procedury dotyczące obowiązku
ochrony danych osobowych;
 potrafi właściwie zainstalować i wprowadzać dane do poszczególnych
modułów SIO; potrafi stosować w praktyce zasady ochrony danych
osobowych;
 rozumie znaczenie rzetelnej informacji;

Plan seminarium
    1. Wstęp – podstawy prawne
    2. Procedury związane z funkcjonowaniem SIO:

 1. Rejestracja szkoły/placówki w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO);zakresy danych i procedury,
 2. Procedury związane z uprawnieniami dostępu do dostępu do bazy danych SIO (składanie wniosków o dostęp, cofanie upoważnień, przedłużanie upoważnień),
 3. Rejestracja oddziałów podstawowych, dodatkowych i łączonych,
 4. Wprowadzanie danych do  modułu UCZEŃ: dane identyfikacyjne, procedura potwierdzania tożsamości, dane dziedzinowe (dane dotyczące obowiązku szkolnego i obowiązku wychowania przedszkolnego, orzeczenia i opinie, miejsce zamieszkania, przypisanie do oddziału, wypadki, udział w zajęciach dodatkowych),
 5. Wprowadzanie danych do modułu NAUCZYCIEL: dane identyfikacyjne, procedura potwierdzenia tożsamości, dane dziedzinowe (umowa o pracę , stopień awansu zawodowego, wynagrodzenie, nieobecność w pracy, staż pracy, obowiązki, pensum, prowadzenie zajęć dodatkowych, wykształcenie, uprawnienia do prowadzenia zajęć),
 6. Wprowadzanie danych do modułu DANE ZBIORCZE: (infrastruktura, tereny sportowe, wyposażenie, pomieszczenia, zatrudnienie pracowników na stanowiskach niepedagogicznych, żywienie i dożywianie, zajęcia wdż, zajęcia świetlicowe, biblioteka, pomoc psychologiczno-pedagogiczna) 

3.Aspekty techniczne wprowadzania danych do SIO

 1. Instalacja przeglądarki,
 2. Sposoby wprowadzania danych..

4.Praktyczne aspekty wprowadzania danych do poszczególnych modułów SIO:

 1. Modyfikacja danych wprowadzonych,
 2. Postępowanie z osobami niezweryfikowanymi.

5.Podsumowanie:

 1. Odpowiedzi na pytania,
 2. Bazy wiedzy na temat SIO,
 3. Wsparcie merytoryczne i techniczne dla uczestników poprzez kontakt e-mailowy z wykładowcą prze okres 1 miesiąca od daty szkolenia.

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych.
Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje materiały i zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne