Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: PROFESJONALNY SEKRETARIAT W SZKOLE; PROWADZENIE SPRAW KANCELARYJNYCH Z

UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Adresaci szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w sekretariatach szkół lub przygotowujących się do objęcia tef funkcji.

Opis szkolenia
Sekretariat szkoły to jej „wizytówka” stąd osoba tam pracująca powinna być kompetentna. Udział w szkoleniu pozwoli Państwu „odświeżyć” wiedzę na ten temat.
Szkolenie oparte jest o najnowsze przepisy prawa oświatowego i odnosi się do wszystkich aspektów pracy na stanowisku sekretarz szkoły (referenta).

Cele szkolenia
Podczas szkolenia dowiecie się Państwo:
1. Kiedy w sekretariacie należy stosować przepisy KPA,
2. Jak zabezpieczyć dane osobowe przed dostępem osób nieupoważnionych,
3. Jak stosować instrukcję kancelaryjną, jednolity rzeczowy wykazu akt, instrukcję składnicy akt,
4. Jak prowadzić dokumentację związaną z realizacją nadzoru nad spełnianiem obowiązku szkolnego, obowiązku przygotowania przedszkolnego i obowiązku nauki?

Program szkolenia
1. Stanowisko sekretarza szkoły – zadania, obowiązki, uprawnienia,
2. Ochrona danych osobowych w praktyce szkolnej,
3. Zasady prowadzenia spraw kancelaryjnych; korespondencja biurowa – zewnętrzna i wewnętrzna, obieg dokumentów, stosowanie KPA,
4. przyjmowanie, rejestrowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków, oraz wydawanie zaświadczeń, odpisów i kopii;
5. Zasady wydawania odpisów arkusza ocen i zaświadczeń o przebiegu nauczania,
6. Kontrola wewnętrzna druków ścisłego zarachowania w szkole,
7. Nadzór nad obowiązkiem szkolnym, obowiązkiem przygotowania przedszkolnego szkolny i obowiązkiem nauki.
8. Przygotowanie decyzji administracyjnych dyrektora szkoły.
9. Podsumowanie - panel dyskusyjny.

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych.

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne