Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

Temat szkolenia: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE w roku szkolnym 2021/2022.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy oraz pracownicy administracji szkół i nauczyciele pracujący w Komisjach Socjalnych.

Opis szkolenia
Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym w zakresie działalności socjalnej szkoły/placówki oświatowej.

Cele szkolenia
Po szkoleniu będziecie Państwo potrafili:
1. dokonać prawidłowej interpretacji przepisów o ZFŚS i podatkowych na temat świadczeń socjalnych,
2. w sposób zgodny z prawem naliczać odpisy na ZFŚS,
3. tworzyć lub dokonywać zmian w regulaminie ZFŚS.

Program szkolenia
1. Podstawy prawne:
- Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych( Dz. U. z 2019 r. poz.1352, 1907, z 2020 r. poz.278)
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 9 marca 2009 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. nr 43, poz. 349);
- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz.2174 ze zm.),
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215.);
- Ustawa z 10 maja 2018 r. r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz.1000);
- Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz.1387 ze zm.).
2. Istota i cel tworzenia Funduszu - zasady tworzenia Funduszu:
- odpisy obowiązkowe i fakultatywne na rok 2020r.
- terminy odpisów,
- ustalenie średniorocznego zatrudnienia,
- określenie osób uprawnionych do korzystania z Funduszu,
- świadczenie urlopowe dla nauczycieli jako świadczenie wymagalne.
3. Tworzenie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
- rodzaje i formy świadczeń socjalnych zaliczanych do działalności socjalnej,
- wyodrębnione grupy dochodowe wśród pracowników,
- definicja rodziny pracownika – emeryta, rencisty na potrzeby działalności socjalnej,
- granice wieku dzieci uprawnionych do korzystania ze świadczeń,
- osoby, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania ze świadczeń funduszu,
- zasady i sposób pozyskiwania przez pracodawcę informacji o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika,
- zasady korzystania ze świadczeń socjalnych współmałżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy,
- tryb zgłaszania i wprowadzania zmian do regulaminu,
- miejsce, tryb i terminy występowania z wnioskami o świadczenie socjalne przez osoby uprawnione,
- tryb rozpatrywania i załatwiania wniosków o świadczenia z możliwością wprowadzenia wewnętrznej procedury odwoławczej w razie negatywnej decyzji o ich przyznaniu,
- przyjęte u pracodawcy wzory dokumentów przydatnych w organizowaniu działalności socjalnej.
4. Formy świadczeń socjalnych:
- świadczenia rzeczowe,
- paczki dla dzieci,
- imprezy okolicznościowe,
- dopłaty do wypoczynku,
- tzw. wczasy pod gruszą,
- zapomogi i zapomogi losowe,
- pieniądze na leki,
- choroby,
- pożyczki mieszkaniowe.
5. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli:
- nauczyciele uprawnieni,
- proporcjonalność świadczenia.
6. Dokumentacja prowadzonej pomocy socjalnej:
- karty pomocy socjalnej,
- wnioski o pomoc z Funduszu,
- zaświadczenia,
- oświadczenia pracowników,
- zasady pracy Komisji Socjalnej.
7. Panel dyskusyjny.

Warunki szkolenia
Czas szkolenia 5 godzin dydaktycznych.

UWAGI
Każdy uczestnik otrzyma na adres mailowy podany w zgłoszeniu elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia oraz fakturę.
Prosimy o podawanie w zgłoszeniu adresu e-mail, na który w przeddzień szkolenia otrzymacie Państwo wiadomość z zaproszeniem do szkolenia.

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia indywidualne