Edukacja i Szkolenia

tel.: 571 809 383

ORGANIZACJA NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 PO ZMIANACH W PRAWIE OŚWIATOWYM.NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli sprawujący nadzór pedagogiczny.

Czytaj więcej...

DOBRA KOMUNIKACJA I ZARZADZANIE EMOCJAMI (w zespołach, w gronie nauczycieli, w oddziale, w relacjach z rodzicami).NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich etapów kształcenia.

Czytaj więcej...

PRACA NAUCZYCIELA - WYCHOWAWCY KLASY. ŁAGODZENIE SKUTKÓW PANDEMII. REALIZAJA JEDNEGO Z KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022.NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: wychowawcy klas szkół podstawowych i ponadpodstawowych, wychowawcy świetlicy.

Czytaj więcej...

PRACA Z UCZNIEM W SPECTRUM AUTYZMU ( w tym z Zespołem Aspergera) PO POWROCIE DO EDUKACJI STACJONARNEJ. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły specjalnej.

Czytaj więcej...

BUDOWANIE RELACJI W KLASIE. REALIZACJA JEDNEGO Z KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia:  Nauczyciele szkół podstawowych, średnich, wychowawcy klasy i świetlicy szkolnej.

Czytaj więcej...

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA - WSPARCIE UCZNIÓW I NAUCZYCIELI PO POWROCIE DO NAUKI STACJONARNEJ. REALIZACJA JEDNEGO Z KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, specjaliści.

Czytaj więcej...

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS). NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych i szkół specjalnych, specjaliści prowadzący ( i chcący prowadzić) zajęcia jako trener umiejętności społecznych.

Czytaj więcej...

DOKUMENTACJA UCZNIA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI W SZKOLE/PLACÓWCE. NOWOŚĆ.

Adresaci: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy, wychowawcy, zainteresowani nauczyciele.

Czytaj więcej...

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W SZKOLE/PLACÓWCE PO POWROCIE DO NAUKI STACJONARNEJ. OBLIGATORYJNE ZADANIA SZKÓŁ/PLACÓWEK SKORELOWANE Z WYTYCZNYMI MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ. REALIZACJA JEDNEGO Z KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, wicedyrektorzy, pedagodzy szkolni, wychowawcy i zainteresowani nauczyciele.

Czytaj więcej...

PRZEWODNIK PO ORGANZIACJI PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2021/2022. NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół.

Czytaj więcej...

OBOWIĄZEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, OBOWIĄZEK SZKOLNY, OBOWIĄZEK NAUKI. ZADANIA DYREKTORA, ORGANU PROWADZACEGO I RODZICÓW.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy szkół, sekretarze szkół i przedstawiciele organów prowadzących.

Czytaj więcej...

NOWELIZACJA STATUTU SZKOŁY/PRZEDSZKOLA

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy szkół/przedszkoli oraz nauczyciele pracujący w zespołach problemowych przygotowujących zmiany w statutach szkół/przedszkoli.

Czytaj więcej...

CZAS PRACY NAUCZYCIELI W ROKU szkolnym 2021/2022 Z UWZGLĘDNIENIEM NAUCZANIA ZDALNEGO. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, wicedyrektorzy i pracownicy kadr szkół/placówek oświatowych.

Czytaj więcej...

PROWADZENIUE KADR W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i pracownicy szkół i placówek zajmujący się obsługą kadrową.

Czytaj więcej...

ORGANIZACJA PRACY WICEDYREKTORA SZKOŁY - ZADANIA, UPRAWNIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele pełniący funkcję wicedyrektora.

Czytaj więcej...

DOKUMENTOWANIE PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ. PROTOKÓŁOWANIE ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM NAUCZANIA ZDALNEGO.

Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół/przedszkoli/placówek oświatowych pełniący funkcję sekretarza (protokolanta) rady pedagogicznej.

Czytaj więcej...

KONKURS NA STANOWISKAO DYREKTORA SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/PLACÓWKI OŚWIATOWEJ.NOWOŚĆ

Adresaci szkolenia: nauczyciele przygotowujący się do konkursu na stanowisko dyrektora szkoły/ przedszkola/placówki oświatowej.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: EFEKTYWNE NAUCZANIE ZDALNE. ZASTOSOWANIE PAKIETU MICROSOFT 365 +TEAMS W EDUKACJI ZDALNEJ. NOWOŚĆ. Zapraszam

Adresaci szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół prowadzący  nauczanie zdalne.

 

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: ZASADY PROWADZENIA AKT OSOBOWYCH. ELEKTRONIZACJA.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy i pracownicy administracji szkół/placówek oświatowych

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: DYREKTOR SZKOŁY I JEGO ROLE SŁUZBOWE. NOWOŚĆ.

Adresaci szkolenia: Nowo powołani dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/przedszkoli.  Zapraszam

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: ZASADY WPROWADZANIA DANYCH  DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ (SIO) w roku szkolnym 2021/2022. 

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy administracji prowadzący w szkole/placówce SIO.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: PROFESJONALNY SEKRETARIAT W SZKOLE; PROWADZENIE SPRAW KANCELARYJNYCH Z

UWZGLĘDNIENIEM OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH.

Adresaci szkolenia: szkolenie przeznaczone jest dla osób pracujących w sekretariatach szkół lub przygotowujących się do objęcia tef funkcji.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH W SZKOLE/PLACÓWCE w roku szkolnym 2021/2022.

Adresaci szkolenia: Dyrektorzy oraz pracownicy administracji szkół i nauczyciele pracujący w Komisjach Socjalnych.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Adresaci szkolenia: Nauczyciele kończący staże na kolejne szczeble awansu zawodowego.

Czytaj więcej...

Temat szkolenia: PROFESJONALNY KIEROWNIK GOSPODARCZY – KURS KOMPLEKSOWY.
Adresaci szkolenia: Osoby pełniące funkcję kierownika gospodarczego szkoły i osoby przygotowujące się do pełnienia tej funkcji.

Czytaj więcej...